پنل مدیریتی

   ماکو ویژن دارای یک پنل مدیریتی تحت وب به منظور پایش ماکو اسکنرها و مصور سازی عملکرد آن ها می باشد. پنل مدیریتی تحت وب، اطلاعاتی شامل داده بارکد، اطلاعات سلامت ماکو ویژن و پارامترهای عملکرد روزانه دستگاه را نشان می دهد.

پنل مدیریتی ماکو ویژن ارائه دهنده خدمات زیر به کاربران است:

پنل مدیریت محلی

پنل مدیریت ابری

ارائه گزارش های آماری

قابلیت تنظیم سطوح دسترسی کاربران و کنترل مجوزها